Heading

Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Щербанюк Діана, код за ЄДРПОУ 3740603846, місцезнаходження: 65069, м. Одеса, проспект Добровольського, буд. 98, кв. 79 («Виконавець»), пропонує фізичним особам укласти договір надання послуг, що представлені на вебсайті https://w.wlaunch.net/i/lapki.
1.Терміни та визначення:
a.Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання послуг, зразок якого розміщений на Веб-сайті:
https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence
b.Момент укладення Договору – момент створення Замовником запису на послугу Виконавця.
c.Послуги – Послуга або декілька Послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця: 
https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence
d.Замовник – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence та акцептувала даний Договір.
e.Вебсайт - електронний майданчик, за яким Замовник може замовити Послуги за адресою в мережі інтернет https://w.wlaunch.net/i/lapki

2.Загальні положення:
a.Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
b.Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
c.Договір укладається без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
d.Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
e.Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

3.Предмет договору:
a.Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги з проведення занять з йоги за участі тварин під назвою “Puppy Yoga”, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити замовлені Послуги, у строки визначені цим Договором.
b.Конкретні умови та вимоги надання Послуг, вартість, тривалість занять та порядок надання Послуг зазначається на Вебсайті.
c.Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
d.Виконавець підтверджує, що має право на надання послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4.Права та обовʼязки виконавця:
a.Виконавець зобов’язаний:
виконувати умови даного Договору у строки та на умовах даного договору;
надати Замовнику Послуги належної якості;
об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.
b.Виконавець має право:
самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору;
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору або правил проведення занять, що розміщені на Сайті;
в односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов надання послуг шляхом розміщення актуальної інформації на Веб-сайті;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.Права та обовʼязки замовника:
a.Замовник зобов’язаний:
своєчасно оплатити і отримати Замовлення у строки на умовах цього Договору;
ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця;
прийти на запис у встановленні Договором строки;
ознайомитись та дотримуватись правил проведення занять, що розміщені на Вебсайті у розділі “Правила”.
b.Замовник має право:
оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту;
вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

c.Згода на фото/відеозйомку:
Приходячи на заняття в LAPKI — замовник автоматично дає згоду на фото/відеозйомку
Замовник завжди може попередити адміністратора в процесі заняття/до/після про  небажання бути на кадрах/в Інстаграм і тд
6.Ціна договору і порядок оплати:
a.Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
b.Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.
c.Оплата Послуг здійснюється шляхом: перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжних засобів, які підключені до Вебсайту.
d.Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
e.Повернення коштів за не надану Послугу здійснюється у тій формі оплати, у якій була здійснена розрахункова операція, із призначенням платежу "Повернення коштів", якщо функція повернення передбачена відповідною Послугою, що розміщена на Вебсайті

7.Порядок отримання послуг. Порядок приймання-передачі:
a.Замовник самостійно ознайомлюється з переліком Послуг, які може надати Виконавець на Вебсайті, їх локаціями та часом, а також з правилами надання та отримання відповідної Послуги в розділі “Правила”.
b.При замовленні Послуг Замовник обирає потрібне йому місто отримання Послуги, зручну локацію та час надання Послуги, після чого переходить на сторінку оплати.
c.Після успішної оплати замовленої Послуги за Замовником резервується місце на занятті на відповідну обрану попередньо дату та час, про що приходить відповідне сповіщення Замовнику.
d.Замовник має право одноразово перенести заняття на інший час при повідомленні Замовника принаймні за 12 годин до початку заняття. Конкретні дата та час перенесення заняття узгоджуються Сторонами індивідуально.
e.Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець має право припинити надання Послуг при порушенні Замовником правил надання послуг, що розміщені на Вебсайті в розділі “Правила” без повернення коштів та відшкодування збитків.

8.Обставини непереборної сили (форс-мажор):
a.Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
b.Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.
c.Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово промисловими палатами.

9.Строк дії договору:
a.Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на Сайті.
b.Договір набуває чинності з моменту створення запису на послугу та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

10.Відповідальність сторін та вирішення спорів:
a.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
b.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
c.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
d.Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
e.За порушення Замовником правил надання послуг, що розміщені на Вебсайті в розділі “Правила”, що призвели до травмування тварин, Виконавець має право на відшкодування збитків, повʼязаних з лікуванням тварин. Вказані збитки компенсуються Замовником в безспірному порядку.

11.Прикінцеві положення:
a.Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

11.Місцезнаходження та реквізити:
Виконавець: ФОП Щербанюк Діана
Адреса: Одеса, проспект Добровольского 78
tel. +380673467123
ЄДРПОУ: 3740603846,
зареєстрована за адресою: 65069, м.Одеса, проспект Добровольського, буд. 98, кв. 79